Block wise Vikas Mitra of Supaul District
SLDistrictTPNRural UrbanTotalHHL SLDistrictTPNRural UrbanTotalHHL
1 Basantpur 14 14 0 14 5550 2 Chhatapur 23 23 0 23 13593
3 Kishanpur 16 16 0 16 4916 4 Marauna 13 13 0 13 4819
5 Nirmali 7 6 10 16 3032 6 Pipra 16 16 0 16 6164
7 Pratapganj 9 9 0 9 3967 8 Raghopur 18 18 0 18 7395
9 Saraigarh Bhaptiyahi 12 12 0 12 4696 10 Supaul 26 25 12 37 10307
11 Tribeniganj 27 27 0 27 13028 Total in District 181 179 22 201 77467