Block wise Vikas Mitra of Saharsa District
SLDistrictTPNRural UrbanTotalHHL SLDistrictTPNRural UrbanTotalHHL
1 Banma Itahri 7 7 0 7 4958 2 Kahara 15 13 27 40 4821
3 Mahishi 18 19 0 19 6660 4 Nauhatta 14 14 0 14 3504
5 Patarghat 11 11 0 11 7444 6 Salkhua 10 9 0 9 1328
7 Satar Kataiya 13 14 0 14 2885 8 Saur Bazar 17 17 0 17 6711
9 Simri Bakhtiarpur 22 23 0 23 7010 10 Sonbarsa 21 20 0 20 12236
Total in District 148 147 27 174 57557