National Festivals in Saharsa district
on 2021-08-15
SLName of BlockNumber of Habitant
1 Banma Itahri 3
2 Kahara 27
3 Mahishi 2
4 Nauhatta 9
5 Patarghat 9
6 Salkhua 3
7 Satar Kataiya 6
8 Saur Bazar 5
9 Simri Bakhtiarpur 4
10 Sonbarsa 7
Total 75